Παραδοτέα

Πακέτο εργασίας 1

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Το Πακέτο Εργασίας 1 αφορά κατά κύριο λόγο την διαχείριση και έλεγχο των δραστηριοτήτων που εκτελούνται στο πλαίσιο του έργου. Συντονίζεται από την Επιτροπή Διαχείρισης του Έργου που αποτελείται από εκπροσώπους όλων των εταίρων. Ο βασικός στόχος της Επιτροπής Διαχείρισης του Έργου είναι η επιτυχής εφαρμογή του έργου και η επίτευξη των στόχων σύμφωνα με το προκαθορισμένο πρόγραμμα και σχέδιο ποιότητας.

Πακέτο εργασίας 2

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ

Το Πακέτο Εργασίας 2 περιλαμβάνει δράσεις που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τους στόχους του έργου, τα επιτεύγματα και τα οφέλη που αποκομίζονται σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, την προώθηση και διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου σε φορείς, οργανισμούς, ομάδες, ιδιώτες και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η θετική συμπεριφορά των πολιτών στην ανάπτυξη επιχειρηματικότητας σε άτομα με ειδικές ανάγκες αποτελεί επίσης στόχο του προγράμματος και υποστηρίζεται από την πολιτική της ΕΕ και ενισχύεται οικονομικά από τα αρμόδια Ταμεία χρηματοδότησης

Πακέτο εργασίας 3

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΖΩΩΝ

Το Πακέτο Εργασίας 3 αποσκοπεί στην εκτίμηση και περιγραφή της χωρικής κατανομής των ασθενειών της παραγωγής και των επιπτώσεων στην ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και περιλαμβάνει κοινά πρωτόκολλα που εφαρμόζονται και στις δύο χώρες και έχουν ως στόχο την περιγραφή της παρούσας κατάστασης σε ότι αφορά την κτηνοτροφικής επιχειρηματικότητας σε Ελλάδα και Αλβανία. Οι χάρτες της χωρικής κατανομής των ασθενειών και των επιπτώσεων τους στην ανταγωνιστικότητα θα χρησιμοποιηθούν ως οδηγοί για τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων των ΜΜΕ και για την ανάπτυξη τοπικών πολιτικών.

Πακέτο εργασίας 4

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το Πακέτο Εργασίας 4 αποτελείται από δράσεις που αποσκοπούν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της κτηνοτροφίας μέσω των κτηνιατρικών εργαλείων αποτελεσματικού ελέγχου των παθογόνων μικροοργανισμών, παροχή μοντέλων λήψης αποφάσεων για πράσινη υγειονομική περίθαλψη και προγράμματα έξυπνων κτηνιάτρων για τη βελτίωση της υγείας και της παραγωγικότητας των ζώων. Η επιτόπια επίδειξη προγραμμάτων και η στήριξη των ΜΜΕ σε επιλεγμένα αγροκτήματα σε Ελλάδα και Αλβανία σε συνδυασμό με την αειφόρο ολοκληρωμένη αντιμετώπιση νοσημάτων όπως οι παρασιτώσεις και οι μαστίτιδες θα προσδώσει προστιθέμενη αξία στις ΜΜΕ της επιλέξιμης περιοχής.

Πακέτο εργασίας 5

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

Το Πακέτο Εργασίας 5 περιλαμβάνει την κατάρτιση των κτηνιάτρων και των αγροτών σχετικά με την έξυπνη υγειονομική περίθαλψη των ζώων και την ανάπτυξη επιχειρηματικών ικανοτήτων. Σκοπός του είναι να κινητοποιήσει τη δημιουργία ενός διεθνούς cluster για την υγειονομική περίθαλψη των ζώων και την καινοτομία στην κτηνοτροφία, να αναπτύξει μια ενιαία πλατφόρμα για την επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα της κτηνοτροφίας και να ενισχύσει την ανάπτυξη ενός διασυνοριακού δικτύου επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον τομέα της κτηνοτροφίας. Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας θα βελτιώσει τις δεξιότητες της επιχειρηματικότητας στον τομέα της κτηνοτροφίας και θα τονώσει την επιχειρηματική απόδοση, την εξωστρέφεια και την καινοτομία. Η βελτίωση των δεξιοτήτων τόσο των κατόχων των ΜΜΕ, των κτηνοτρόφων, όσο και των κτηνιάτρων θα στηρίξει την επιχειρηματικότητα και την αγροτική καινοτομία βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα προάγοντας τη βιώσιμης υγειονομική περίθαλψη και κτηνοτροφία στην αγροτικές αναπτυξιακές στρατηγικές και πολιτικές της Ελλάδας και της Αλβανίας.